Algemene voorwaarden van Petra Imara

Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden

1. Petra Imara: Petra Imara, gevestigd te Zierikzee onder KvK nummer 81616139;
2. Klant: degene met wie een overeenkomst is aangegaan;
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Petra Imara en klant, waarbij Petra zich jegens de klant verbindt tot het leveren van de prestatie en de klant zich verplicht tot het betalen van een geldsom;
4. Particulier: een klant niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
5. Bedrijf: natuurlijk persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
6. Solid Development: 1-op-1 mentorschap in leiderschap & advies;
7. Rock Solid School: digitale cursus of live (online) training;
8. Handelstransacties: overeenkomsten met bedrijven;
9. Niet-handelstransacties: overeenkomsten met particulieren.

1. Uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, overeenkomsten en leveringen, aanvullingen en vervolgopdrachten door, namens of jegens Petra Imara.
2. Door het sluiten van de overeenkomst verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.
3. Afwijken van onze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden of van de klant is uitgesloten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De klant dient een dergelijke wens uitdrukkelijk en vooraf kenbaar te maken.
5. Indien enige bepaling nietig blijkt of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen ongewijzigd van kracht. In overleg wordt een vervangende bepaling overeengekomen.
6. Petra Imara heeft het recht in de overeenkomst af te wijken van hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden. Hetgeen in de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd prevaleert boven deze algemene voorwaarden.

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten per e-mail of via het contactformulier op de website. Ingeval van een digitaal product of dienst wordt de overeenkomst gesloten door het doen van een aankoop in de webshop.
2. Indien de klant een traject wenst af te nemen, ontvangt de klant daarvoor een offerte. De overeenkomst komt tot stand bij akkoord op een offerte. Een offerte heeft in beginsel een geldigheid van 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Na verloop van deze termijn heeft Petra Imara het recht de inhoud van de offerte te wijzigen.
3. Bij de totstandkoming van de overeenkomst ontstaat een betalingsverplichting van de klant jegens Petra Imara.

1. Alle door Petra Imara gehanteerde prijzen zijn berekend in euro’s, exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De prijzen dienen inclusief BTW te worden betaald
3. Indien Petra Imara gedurende de overeenkomst haar prijzen verhoogt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Een prijsverhoging wordt voorafgaand aan de klant medegedeeld.
4. Petra Imara heeft het recht de prijzen te verhogen indien blijkt dat de oorspronkelijke prijs gebaseerd is op onjuiste informatie. De klant heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien deze prijs het gevolg is van onjuiste informatievoorziening van de klant.
5. Eventuele fouten in de prijs komen niet voor rekening van Petra Imara, mits de klant kon begrijpen dat de fout het gevolg is van een vergissing of typefout, tenzij de klant door deze vergissing of typefout ten onrechte meer heeft moeten betalen dan gebruikelijk.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 4: Prijzen

1. Facturen dienen vooraf te worden betaald, tenzij anders is overeengekomen in de offerte.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen te worden voldaan.
3. Indien Petra Imara en de klant een andere termijn overeenkomen, wordt dit schriftelijk vastgelegd.
4. Trajecten dienen vooraf te worden betaald. In overleg is het mogelijk te betalen in delen. Deze betaling hangt echter niet samen met het aantal sessies.
5. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn aan de betalingsverplichting voldoet, ontvangt deze een herinnering en wordt de klant verzocht alsnog binnen een nieuwe termijn aan de betalingsverplichting te voldoen.
6. Blijft betaling na deze herinnering uit, dan wordt het te betalen bedrag verhoogt met de wettelijke rente. Deze wettelijke rente bedraagt 8% voor handelstransacties en 2% voor niet-handelstransacties.
7. Wanneer de klant in verzuim is, is hij de wettelijke rente, incassokosten, andere kosten die worden gemaakt ter inning van de vordering en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Petra Imara. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van het factuurbedrag exclusief BTW en ten minste €40,-
8. Petra Imara is bevoegd de te leveren prestatie op te schorten indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet.
9. De klant blijft de bedongen prijs verschuldigd indien hij weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 5: Betaling

1. Petra Imara spant zich in om de overeengekomen dienst zo zorgvuldig mogelijk en naar behoren uit te voeren. Daarbij neemt zij de eisen van goed vakmanschap in acht.
2. De verplichting van Petra Imara is een inspanningsverplichting. Petra Imara kan niet aansprakelijk worden gehouden voor niet behaalde resultaten.
3. Petra Imara voorziet de klant van adviezen. Deze adviezen zijn niet bindend. Petra Imara kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gegeven adviezen.
4. Om tevredenheid van de klant te kunnen waarborgen, heeft de klant het recht om feedback te geven op de werkzaamheden van Petra Imara. De klant kan suggesties ter verbetering aangeven.

Artikel 7: Garantie

1. Petra Imara levert de prestatie binnen de met de klant afgesproken termijn. Petra Imara en de klant plannen gezamenlijk een afspraak in.
2. De klant heeft, indien deze een traject afneemt, recht op één gratis kennismakingsgesprek.
3. De sessies vinden online plaats via Zoom of een ander gekozen platform.
4. Geplande afspraken kunnen zonder dwingende reden tot 7 dagen van tevoren worden verplaatst, tenzij sprake is van overmacht. In overmachtssituaties is het ook mogelijk korter dan 7 dagen voorafgaand aan de geplande sessie de sessie te verplaatsen. De klant is verplicht een dergelijke overmachtssituatie zo spoedig mogelijk aan Petra Imara mede te delen.
5. Na aankoop van een e-book of online cursus ontvangt de klant de aankoop via een productpagina of per e-mail.
6. De leveringstermijn van producten kan in geen geval als fatale termijn worden beschouwd.
7. Petra Imara kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van latere levering, mits deze levering niet het gevolg is van opzet, grove schuld of nalatigheid van Petra Imara.

Artikel 6:  Gesprekken

1. De klant voorziet Petra Imara van alle informatie die Petra Imara nodig heeft om de overeenkomst uit te voeren. De klant staat tevens in voor de juistheid en volledigheid hiervan.
2. De klant dient tijdig en in ieder geval binnen een week te reageren op berichtgeving van Petra Imara, tenzij anders is overeengekomen.
3. Vertraging en extra kosten die het gevolg zijn van niet tijdige of onjuiste informatieverstrekking van de zijde van de klant komen voor rekening van de klant.
4. Petra Imara en de klant komen samen overeen welke informatie nodig is om de dienst naar behoren uit te kunnen voeren.

Artikel 8: Rechten en plichten van de klant

1. De klant en Petra Imara plannen in overleg de startdatum voor sessies of trajecten.
2. In het geval van een digitale live cursus is de startdatum vooraf bepaald. Deze wordt tijdig kenbaar gemaakt op de website en/of salespagina.
3. De klant ontvangt direct een downloadlink voor een aangeschaft digitaal product.

Artikel 9: Levering

Artikel 10: Bedenktijd

1. Losse sessies kunnen tot 7 dagen voor de datum van de sessie worden afgezegd.
2. Overeengekomen trajecten worden aangegaan voor bepaalde tijd, en kunnen tot maximaal 7 dagen na akkoord op de overeenkomst worden ontbonden. Na verloop van deze termijn is de klant betaling verschuldigd over het gehele overeengekomen bedrag en is het niet meer mogelijk het traject tussentijds te stoppen, tenzij partijen dit gezamenlijk overeenkomen.
3. Digitale producten kennen geen mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst. Met betrekking tot deze producten heeft de klant geen recht op bedenktijd. Na aanschaf van een digitaal product is geen restitutie mogelijk.

1. Overmacht is een van de wil van partijen onafhankelijke onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst door de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Onder overmacht wordt in ieder geval en niet uitsluitend verstaan ziekte, privéomstandigheden, overheidsmaatregelen, computerstoring of storingen in benodigde software.
2. Indien sprake is van overmacht hebben partijen het recht de afspraak te verplaatsen.
3. Bij langdurige overmacht kan de overeenkomst worden ontbinden.
4. Indien de klant voor korte tijd niet in staat is aan de betalingsverplichting te voldoen, kan de uitvoering van de overeenkomst worden gepauzeerd. Resulteert overleg weer in niet kunnen betalen, dan heeft Petra Imara het recht de overeenkomst te ontbinden.
5. De klant heeft, ook in geval van overmacht, geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen.
6. In het geval van overmacht zoeken Petra Imara en de klant gezamenlijk naar een passende oplossing. In overleg is het mogelijk van het bepaalde in dit artikel af te wijken.

Artikel 11: Overmacht

1. Petra Imara heeft het recht te ontbinden indien:
a. De klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet
b. De klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt of goede vrees bestaat dat de klant zijn verplichtingen niet na zal komen.
c. Indien sprake is van een gebrek aan klik of leervorderingen, waardoor Petra Imara niet in staat is de klant op de juiste manier verder te helpen.
d. De klant wangedrag vertoont waardoor Petra Imara de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. Onder wangedrag wordt bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verstaan: (verbale) agressie, afspraken herhaaldelijk niet nakomen en chantage.
2. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als Petra Imara toerekenbaar tekortkomt in de nakoming, tenzij deze tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Dat kan het geval zijn indien de aard van de tekortkoming niet in redelijke verhouding staat tot de gevolgen van ontbinding van de overeenkomst.
3. De overeenkomst kan niet worden ontbonden indien de wederpartij geen redelijke termijn heeft gekregen voor het herstellen van het gebrek. Deze termijn wordt aan de wederpartij medegedeeld.
4. Petra Imara behoudt het recht op betaling van de reeds verrichte werkzaamheden indien de overeenkomst wordt ontbonden nadat Petra Imara is begonnen aan de uitvoering ervan.
5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden wordt dit schriftelijk vastgelegd. 

Artikel 12: Ontbinding

1. Petra Imara heeft een inspanningsverplichting waarbij Petra Imara de overeenkomst naar haar beste behoren uitvoert. Petra Imara is niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten met betrekking tot de overeenkomst.
2. Petra Imara voorziet de klant tijdens de trajecten en sessies van adviezen. Deze adviezen zijn niet bindend en worden door de klant voor eigen rekening en risico uitgevoerd. Petra Imara is niet aansprakelijk voor fouten in deze adviezen en/of de uitvoering van deze adviezen door de klant.
3. Indien toch aansprakelijkheid wordt vastgesteld, is Petra Imara slechts aansprakelijk voor de schade die direct en rechtstreeks het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst.
4. De hoogte van de schadevergoedingsplicht is in ieder geval beperkt tot de som van de bij de overeenkomst horende facturen.
5. Petra Imara is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
6. Onder directe schade wordt niet uitsluitend verstaan: kosten ten behoeve van het vaststellen van de oorzaak en omvang van de schade en redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of vermindering van de directe schade.
7. Petra Imara is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is ontstaan door onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de diensten of adviezen van Petra Imara.
8. Petra Imara is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldig handelen van de klant.
9. De klant vrijwaart Petra Imara van alle schade die later dan één jaar na het uitvoeren van de overeenkomst ontstaat.
10. Het bepaalde in dit artikel geldt voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. De klant dient klachten binnen uiterlijk 14 dagen aan Petra Imara kenbaar te maken, tenzij Petra Imara schriftelijk anders heeft aangegeven.
2. Het indienen van een klacht tast de betalingsverplichting niet aan, tenzij daarover uitdrukkelijk iets anders is geregeld.
3. De klant en Petra Imara zoeken in alle gevallen gezamenlijk naar een oplossing voor de klacht.

Artikel 14: Klachten

1. Petra Imara is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
a. Inhoudelijke, grote wijzigingen worden vooraf met de reeds bestaande klant besproken.
b. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd.
2. Wijzigingen in de overeenkomst geschieden te allen tijde in overleg.


Artikel 15: Wijzigingen

1. Op iedere overeenkomst gesloten met Petra Imara is Nederlands recht van toepassing.
2. In het geval van een geschil zoeken Petra Imara en de klant eerst gezamenlijk naar een passende oplossing alvorens het geschil bij de rechter aanhangig wordt gemaakt.
3. In het geval van een geschil is de rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant bevoegd kennis te nemen van het geschil, tenzij de wet dwingend anders voorschrift.

Artikel 16: Toepasselijkheid

SEND A message!

Heb je vragen of wil je connecten?